Kategorie
Kategoria ogólna

Basen pachnący kiełbasą?

Opinie w tej sprawie mogą być różne. Z pewnością nie chodzi o kanapki z kiełbasą zabrane na basen. Poszukując odpowiedzi na tytułowe pytanie, warto przyjąć perspektywę zbliżających się wyborów samorządowych. Sprawa basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu wciąż interesuje mieszkańców, w tym członków Spółki. Niektórzy rozglądają się już za strojami kąpielowymi. Czy słusznie? Przypomnijmy: 24 kwietnia 2022 r. Ogólne Zebranie Członków Spółki, na wniosek burmistrza, podjęło uchwałę o przekazaniu w darowiźnie na rzecz Gminy Siewierz działki pod budowę krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej (pisaliśmy o tym TUTAJ). Wcześniej, tj. 1 lutego 2022 r. Spółka, reprezentowana przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego zawarła z Gminą Siewierz umowę użyczenia (umowa nieodpłatna), na mocy której Spółka wyraziła zgodę na dysponowanie przez Gminę częścią działki nr geod. 3372/13 z przeznaczeniem pod budowę pływalni. W paragrafie 3 umowy zarząd Spółki podjął zobowiązanie, że „uzyska zgodę Ogólnego Zebrania Członków Spółki  tj. uchwałę o przekazaniu określonych powyżej części działki 3372/13, umową darowizny na rzecz Gminy Siewierz, z zawitym terminem realizacji – 6 miesięcy od daty podjęcia tej “uchwały” („zawity” – w tym przypadku oznacza termin nieprzekraczalny).

Umowa użyczenia Nr 1/2022 z 1 lutego 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć pełną wersję dokumentu w PDF)

Hurtowo „zawalone” terminy

Termin zawarcia umowy darowizny

W myśl wymienionej umowy Gmina Siewierz miała zostać właścicielem działki na podstawie notarialnego aktu darowizny najpóźniej 24 października 2022 r. Do sporządzenia aktu notarialnego darowizny w umówionym terminie nie doszło. Gmina nie została właścicielem do chwili obecnej, jednak fakt ten nie stoi na przeszkodzie realizacji inwestycji w postaci basenu, gdyż burmistrz może to robić właśnie na podstawie umowy użyczenia. Tak się umówił z Sylwestrem Rzepeckim i Tadeuszem Adamskim.

W piśmie z dnia 9 września 2022 r. burmistrz napisał: „Ustalenia z notariuszem w sprawie zawarcia umowy darowizny ww. działek leżą po stronie Zarządu Spółki”. Wynika z tego, że zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego „zawalił” termin, na który umówił się z burmistrzem w „Umowie użyczenia” z 1 lutego 2022 r. Burmistrz zapytany w styczniu br., jak wygląda jego współpraca z Sylwestrem Rzepeckim, przewodniczącym zarządu Spółki, z którym częste kontakty publicznie wychwalał, w sprawie zawarcia umowy darowizny działki pod budowę basenu odpowiedział: „Gmina nie ma wiedzy co do terminu zawarcia notarialnej umowy darowizny działki stanowiącej wspólnotę gruntową w Siewierzu na rzecz Gminy Siewierz w celu realizacji budowy pływalni sportowo-rekreacyjnej i o Kancelarii Notarialnej, w której w/w umowa ma być zawarta”.

Pismo burmistrza z 9 września 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć wersję PDF dokumentu)
Termin wydzielenia działki pod basen

W przywołanym piśmie burmistrza z 9 września 2022 r. napisano także, że Gmina zleciła przedsiębiorstwu geodezyjnemu wydzielenie działki pod budowę basenu, określając termin wykonania zlecenia na dzień 23 grudnia 2022 r.

W połowie stycznia tego roku Stowarzyszenie zapytało burmistrza, czy pani Elżbieta Marczewska, prowadząca działalność pod nazwą GEO-MAR Usługi Geodezyjne, wywiązała się z zawartej z burmistrzem umowy zlecenia. W piśmie z dnia 25 stycznia 2023 r. burmistrz poinformował: „Do zlecenia, przedmiotem którego jest realizacja usługi podziału działki nr 3372/13 została wprowadzona zmiana (Aneks z dnia 22.12.2022 r.), polegająca na przedłużeniu terminu realizacji usługi. Termin wykonania podziału ww. działki został wyznaczony na dzień 31.03.2023 r. Na chwilę obecną, przedmiotowa usługa nie została wykonana”. W wymienionym Aneksie znajdujemy wyjaśnienie zmiany terminu wykonania wydzielenia działki pod budowę basenu. Okazuje się, że winny jest zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego. Burmistrz i Pani Marczewska napisali: „Niniejszym aneksem strony do Zlecenia GGŚ-I.272.1.3.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (potrzeba uzgodnienia wstępnego projektu podziału przez Zamawiającego ze Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu), strony do umowy podstawowej wprowadzają następującą zmianę: /…/ wyznaczony na dzień „23.12.2022 r.”, zastępuje się dniem 31.03.2023 r.” Z aneksu wynika, że burmistrz do tej pory nie dogadał się z zarządem Spółki, odnośnie wydzielenia działki pod basen.

Pismo burmistrza z dn. 25 stycznia 2023 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć wersję PDF dokumentu)
Termin wykonania dokumentacji projektowej

W piśmie z dnia 31 października 2022 r. burmistrz poinformował, że „Dokumentacja wykonywana jest przez firmę Tiepłow Pracownia Projektowa sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie/…/. Planowany termin zakończenia zadania tj. opracowania dokumentacji dla krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej to 30 grudnia 2022 r.”.

Pismo burmistrza z 31 października 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć wersję PDF dokumentu)

W styczniu Stowarzyszenie poprosiło burmistrza o informację, na jakim etapie jest realizacja tej usługi. Burmistrz 25 stycznia 2023 r. odpowiedział, że  usługa „jest w trakcie realizacji”. Wyjaśnił, że projektant, firma Tiepłow, złożyła wniosek do Starosty Będzińskiego o pozwolenie na budowę, jednak burmistrz polecił wstrzymać procedurę uzyskania pozwolenia budowlanego, gdyż nie jest w stanie skompletować potrzebnej dokumentacji. Z pisma Aleksandra Tiepłowa, reprezentującego spółkę Tiepłow Pracownia Projektowa, do Starosty Będzińskiego, z dnia 21 grudnia 2022 r. wynika, że organ wydający pozwolenie na budowę (Starosta Będziński) wezwał projektanta do wykazania, że Gmina ma prawo do dysponowania działką pod basen na cele budowlane. W związku z tym, że burmistrz prawdopodobnie nie chciał pokazać staroście „Umowy użyczenia” ze Spółką, w której Spółka przecież zgodziła się na budowę basenu na swoim terenie, złożył wniosek o bezterminowe zawieszenie postępowania.

Pismo przedsiębiorstwa Tiepłow Pracownia Projektowa sp. z o.o.z dn. 21 grudnia 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć wersję PDF dokumentu)
Czy można budować basen bez pieniędzy?

Można. Wirtualnie i propagandowo. W budżecie Gminy na rok 2023 na budowę krytej pływalni burmistrz Banaś nie przeznaczył żadnych nowych środków. Pieniądze, które umieścił w planie finansowym Gminy to środki przesunięte z roku poprzedniego. Z zaplanowanej w roku 2022 kwoty 215785 zł burmistrz wydał tylko 32367,75 zł. Na następny rok zostało 193.417,25 zł, które burmistrz umieścił w rubryce „PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa basenu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Siewierzu”. Chodzi oczywiście o wykonanie dokumentacji wskazanej w poprzednim akapicie, której termin realizacji bezpośrednio „zawalił” burmistrz, jako strona umowy, a pośrednio zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego, wskazany przez burmistrza jako główny winowajca. Niedługo minie rok od uchwały członków Spółki o przekazaniu terenu pod basen. Jeżeli tak wygląda bardzo dobra współpraca burmistrza Zdzisława Banasia z chwalonym przez niego wielokrotnie Sylwestrem Rzepeckim, to jak może wyglądać zła współpraca lub brak tej współpracy? Strach się bać. W sprawie basenu panuje milczenie. Radni nic nie wiedzą albo nie wolno im mówić. Burmistrz „nabrał wody w usta” zamiast wpuścić ją do basenu. Sylwester Rzepecki chwali się tu i ówdzie bardzo dobrym układem z władzą i dobrodusznością burmistrza, który wybaczył mu wszystko, co o nim pisał i mówił.


Na Marginesie
Urzędnicy z Referatu Gospodarki Gruntami, kierowanego przez Renisławę Sułkowską (TUTAJ –skład Referatu) wysmażyli apel o zaprzestanie działań na szkodę wspólnoty samorządowej

W zawoalowany sposób krytykują burmistrza, że sądzi się o Urząd już 12 lat, zamiast w pierwszym roku przyjąć obiekt w darowiźnie (TUTAJ). „Płaczą”, że „złe” sądy oddalają wnioski Gminy, która nie chce przyjąć darowizny wielkiej wartości.  Narzekają, że sypie się Dom Kultury, a wyremontowane przez burmistrza schody do obiektu i tynki zewnętrzne, znów się rozpadają (TUTAJ). Amnezja pozwala im zapomnieć, że dzięki poprzednim „złym” władzom Spółki możliwe było przeprowadzenie remontu Urzędu, dobudowanie wejścia od strony zachodniej, urządzenie parkingu przed Urzędem, przeprowadzenie remontu starego przedszkola, wybudowanie Mini Dworca Autobusowego (TUTAJ) i innych inwestycji. Niemal wszystkie prace realizowane były przy udziale funduszy zewnętrznych. W poprzednich akapitach przedstawiliśmy przykłady niemal już dwuletniej „bardzo dobrej” współpracy burmistrza z Sylwestrem Rzepeckim. Stowarzyszenie podpisuje się pod apelem o zaprzestanie przez burmistrza działań na szkodę wspólnoty samorządowej i Wspólnoty Gruntowej.

2 odpowiedzi na “Basen pachnący kiełbasą?”

Witam !
Ja jestem oburzona darowizną jaką mają przekazać członkowie spółki na rzecz gminy na nadchodzącym zebraniu ogólnym spółki, a Wy o pływalni, która nie ma racji bytu z uwagi na wojnę. Miasta zamykają pływalnie, bo nie stać ich na gazowe ogrzewanie wody. W Warszawie na Ursynowie jak słyszałam nie kończą pływalni.
Lasek Rejentowskie Górki chcą przekazać gminie na parkową przestrzeń publiczną, po co. Przecież zwarty lasek drzew iglastych jest nam bardziej potrzebny. Ochrania nas przed nawałnicami, chroni przed hałasem od strony dawnej gierkówki, obwodnicy, lotniska. Daje nam przyjemny chłód powierza, zapach żywicy dodaje nam zdrowia, śpiew ptaków umila nam życie. Po co nam alejki i wycięte zdrowe drzewa pod te alejki. Komu potrzebna ta droga którą ostatnio pobudował Burmistrz z tego lasku. Po co nam ławki na których nocą przesiadują pijacy z całego Siewierza, rozpalają ogniska, wrzeszczą i tłuką butelki po alkoholu. Można usiąść przecież na trawie. Potrzebne jest tylko wycięcie samosiejek, połamanych drzew i zebranie śmieci. Na to spółka powinna mieć pieniądze. Co to by było (o zgrozo) jakby Burmistrz umówił się z GDDKiA i pozwolił ulokować tam na tym terenie zbiornik retencyjny. Przebudowują gierkówkę, są już jak słyszałam w Brudzowicach.

W najbliższych 14 miesiącach szykują się 3 kampanie: do parlamentu, do samorządów i do Unii.
Nasz burmistrz, część radnych, wielu pracowników jednostek samorządowych sympatyzuje z centro-lewicową stroną polskich polityków, więc nastawmy się na wizyty znanych twarzy oraz mniej znanych, a chcących się dopchać do koryta, na różnych gminnych wydarzeniach. No a przed samorządowymi obieca wszytsko, byleby wygrać na ostatnią swoją kadencję.
I tylko kwestia, czy siewierscy (i nie tylko) wyborcy ponownie uwierzą w bajki o gminie mlekiem i miodem płynącej, czy spojrzą szerzej na rzeczywistość i zobaczą niedociągnięcia i oszczędności prawie w każdym projekcie, bardzo częste wydłużanie inwestycji (choćby ostatnio Piwoń i Krakowska), problemy z inwestycjami (basen, tężnia), problemy kadrowe w jednostkach urzędu (np. OPS), ciągłe sztuczne generowanie problemów ze Wspólnotą (mimo zapewnień obu stron o pięknej, owocnej współpracy po zmianach), załatwianie spraw przez tzw. znajomości, nierówne traktowanie dzielnic gminy, zmowa milczenia w wielu sprawach, zamiatanie spraw pod dywan, plotki, donosicielstwa “życzliwych” itd. itp.
Czy może wyborcy jednak dojrzeją do tego, że zmiany są potrzebne i może teraz jest nie najgorzej, ale zawsze może być znacznie, znacznie lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *