RODO

Informacja RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie jest wiceprezes Stowarzyszenia.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie ochrony danych osobowych powinien mieć formę pisemną skierowaną na adres siedziby Stowarzyszenia.
  3. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby zainicjowanej przez osoby fizyczne korespondencji lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
  5. Dostęp do danych mają wyłącznie podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  6. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  7. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia.