Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Czy będziemy pływać?

Na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 24 kwietnia 2022 r. podjęto uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Siewierz szeregu działek, w tym terenu pod budowę krytej pływalni. Spółka niezwłocznie przekazała burmistrzowi uchwałę w tej sprawie. Burmistrz, zgodnie z procedurą, wystąpił do Rady Miejskiej w Siewierzu o podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie w darowiźnie określonych działek stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu. Dnia 27 maja 2022 r. Rada podjęła uchwałę wyrażającą taką zgodę.

Dziwna niekonsekwencja Rady Miejskiej

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Siewierzu reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Barbarę Bochenek, już w piśmie z 9 listopada 2021 r. wyraziła stanowisko, iż nie jest możliwe przyjęcie w darowiźnie jakiejkolwiek działki od Spółki. Argumentowała to następująco: „Należy również wyjaśnić, że aktualnie przeszkodą w przyjęciu formy regulacji stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości, polegającej na zawarciu umowy darowizny jest ich obecny stan prawny /…/ w obecnym stanie prawnym wpisem do ewidencji gruntów i budynków nie można wykazać prawa do nieruchomości również w przypadku wspólnot gruntowych”. Powtórzyła stanowisko burmistrza Zdzisława Banasia, w imieniu którego na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska dnia 28 października 2021 r. wypowiedziała je Renisława Sułkowska. Stowarzyszenie było i nadal jest przeciwnego zdania i uważa, że przyjęcie w darowiźnie działek od Spółki jest jak najbardziej możliwe. W dalszym ciągu zachęcamy burmistrza do przyjęcia w darowiźnie terenów pod Urzędem, Domem Kultury i starym przedszkolem, o czym wielokrotnie pisaliśmy na naszej stronie internetowej (zobacz np. TUTAJ).

Od listopada 2021 r. – czyli od czasu, kiedy Rada Miejska w Siewierzu wyraziła stanowisko, że nie jest możliwe przyjęcie w darowiźnie działek od Spółki, stan prawny nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu nie uległ zmianie. Dziwić więc może radykalna zmiana stanowiska Rady, która nagle dnia 27 maja 2022 r. uznała, że stan prawny tych gruntów, tj. brak ksiąg wieczystych nie stanowi żadnej przeszkody do przyjęcia gruntu pod planowany basen. Rada w istocie zaprzeczyła więc własnemu stanowisku z końca 2021 r. Stwierdziła, że dla potwierdzenia prawa własności gruntów stanowiących wspólnotę gruntową wystarczy wpis do ewidencji gruntów.

Rodzi się pytanie, czy Rada Miejska w Siewierzu dostrzega sprzeczność w wyrażanych przez siebie stanowiskach? Jeśli bowiem uznaje, że możliwe jest przyjęcie od Spółki w darowiźnie działek pod budowę krytej pływalni, to zarazem potwierdza, że możliwe jest również przyjęcie w darowiźnie terenów pod Urzędem, Domem Kultury i starym przedszkolem.

Co dalej z basenem?

W związku z pytaniami członków Spółki o dalszy los ich uchwały w sprawie wkładu Spółki w powstanie basenu, Stowarzyszenie pismem z 29 sierpnia 2022 r. skierowało szereg pytań do burmistrza. Zapytało, jakie czynności w celu realizacji wskazanej uchwały podjęły Gmina i Spółka, i jakie są ich efekty. Uzyskało odpowiedź, że Gmina przekazała Spółce uchwałę o zgodzie na przyjęcie w darowiźnie działki pod budowę basenu już 14 czerwca 2022 r., zleciła także geodecie Pani Elżbiecie Marczewskiej z GEO-MAR Usługi Geodezyjne w Będzinie, wydzielenie m.in. działki dla potrzeb basenu. Prace geodezyjne w tym zakresie geodeta ma zakończyć niebawem, bo do 23 grudnia 2022 r. Gmina odpowiedziała także, że projekt pływalni sportowo-rekreacyjnej wykonywany jest przez przedsiębiorstwo Tiepłow Pracownia Projektowa sp. z o.o. z Warszawy. Termin opracowania dokumentacji dla budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej ustalono na 30 grudnia 2022 r. Burmistrz napisał również, że obowiązek ustalenia z notariuszem sprawy zawarcia umowy darowizny działki pod budowę basenu leżą w całości po stronie Zarządu Spółki, dystansując się w ten sposób od współdziałania z zarządem Spółki w tej sprawie.

Zapytany w formie pisemnej, czy znane mu są jakiekolwiek czynności podjęte przez Sylwestra Rzepeckiego – przewodniczącego zarządu Spółki, w tym dotyczące ustaleń z notariuszem, w celu zawarcia umowy darowizny wskazanej działki, napisał jedynie, że wie – nie podając źródła swej wiedzy – iż zawarcie umowy darowizny ma nastąpić po geodezyjnym wydzieleniu działki. Stowarzyszenie nie uzyskało od burmistrza, zasłaniającego się niewiedzą, wiadomości, z którym notariuszem zarząd Spółki prowadzi choćby wstępne ustalenia, co do terminu sporządzenia aktu notarialnego. Wszak to już niespełna miesiąc do uzyskania niezbędnych dokumentów geodezyjnych. W piśmie z dnia 18 listopada 2022 r. burmistrz Zdzisław Banaś podtrzymał swoje stanowisko, że sprawy dokonania wszelkich ustaleń i przygotowania dokumentacji w celu sporządzenia aktu notarialnego, na mocy którego Gmina Siewierz ma przyjąć w darowiźnie działkę pod budowę basenu, obciążają wyłącznie Spółkę, gdyż to Spółka chce podarować działkę, którą Gmina zgodziła się przyjąć. Burmistrz napisał: „Tutejszy organ nie posiada wiedzy co do dalszych działań i ustaleń Spółki w tej sprawie. Jeśli zatem Stowarzyszenie chce wiedzieć, z którym notariuszem Spółka prowadzi ustalenia i czy wykonała jakieś czynności w celu skonkretyzowania terminu zawarcia umów darowizn, proszę się zwrócić bezpośrednio do Spółki o informację w tym zakresie”. Zachowanie burmistrza jest co najmniej dziwne, zważywszy, że jeszcze niedawno twierdził na posiedzeniu jednej z komisji Rady, że z nowym zarządem Spółki spotyka się systematycznie (cytat z protokołu) „Burmistrz Zdzisław Banaś zabierając głos stwierdził, że w chwili obecnej z nowym Zarządem Spółki odbywają się systematyczne spotkania i współpraca przebiega pomyślnie”. Czyż nie jest zastanawiające, że podczas tych systematycznych spotkań burmistrz nie zapytał Sylwestra Rzepeckiego, co ten zrobił w celu szybkiego przygotowania darowizny dla Gminy?

Basenu jeszcze nie ma, ale już jest “pływanie”

Stowarzyszenie jest wdzięczne burmistrzowi Banasiowi za radę, aby po informacje, które dotyczą interesu wszystkich mieszkańców Gminy Siewierz, zwrócić się do Sylwestra Rzepeckiego. Chodzi o informacje, których nie udało się uzyskać burmistrzowi bezpośrednio od zarządu Spółki. Członkowie Stowarzyszenia, nie wiedząc, że uzyskają taką poradę od burmistrza, już wcześniej zwrócili się do Spółki z prośbą o informacje na temat aktywności Spółki w sprawie realizacji uchwał Ogólnego Zebrania Członków Spółki w sprawie darowizn nieruchomości na rzecz Gminy:

Pismo z dn. 15 września 2022r. skierowane do Spółki

Wydaje się, że zarząd Spółki jest bardzo zapracowany, gdyż jednozdaniową odpowiedź sporządził dopiero po miesiącu, na dodatek z pewną nonszalancją w odniesieniu do gramatyki języka polskiego. Sylwester Rzepecki i Tadeusz Adamski uprzejmie poinformowali, że odpowiedzi na pismo z 15 września 2022 r. udzielą dopiero w kwietniu 2023 r. na OZCzS:

Odpowiedź Spółki z dn. 18 października 2022r.

Na marginesie:

Do Stowarzyszenia wpłynęły propozycje i wnioski, żeby zwróciło się do Spółki, aby ta podjęła działania w kierunku pomocy członkom Spółki w tym trudnym okresie związanym z ewentualnymi problemami z ogrzewaniem domostw. Pomoc polegałaby na dodatkowym przydziale drewna opałowego. Niniejszym przekazujemy te wnioski. Spółka mogłaby, zamiast zakupu drogiego samochodu służbowego, pomóc członkom Spółki oraz wdowom i wdowcom po członkach Spółki. Koszt takiej pomocy dla ok. 190 osób to ok. 40 000 zł, czyli zbliżony byłby do kosztu trzy-, czteromiesięcznego utrzymania przewodniczącego zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *