Regulamin

stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu i jej miłośników spoza Spółki, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie może także posługiwać się oznaczeniem „Miłośnicy SLG w Siewierzu”

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, a siedzibą miasto Siewierz.

§3

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne w celu prowadzenia działalności na rzecz ochrony wszystkich praw Spółki wynikających z obowiązującego prawa, w tym odzyskiwania praw utraconych oraz podejmowania działań w celu godnego uczczenia 500 – lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak na ogólnych zasadach prawnych.

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na nieodpłatnej pracy społecznej swych członków.

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Ochrona wszystkich praw Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu wynikających z przepisów prawa,  w tym odzyskiwanie praw utraconych oraz godne uczczenie 500-lecia Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu.

§7

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. Organizowanie zebrań informacyjnych,
 2. Publikowanie informacji na tematy związane ze Spółką,
 3. Występowanie do organów administracji publicznej, sądów oraz innych podmiotów w sprawach Spółki oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i innych na zasadach przewidzianych prawem,
 4. Występowanie do organów Spółki i innych podmiotów z wnioskami o udzielenie informacji dotyczących funkcjonowania Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Lesno-Gruntowej w Siewierzu,
 5. Współpracę ze środkami społecznego przekazu oraz korzystanie z współczesnej komunikacji elektronicznej,
 6. Podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z prawem i celem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
  a) członkowie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu,
  b) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a),
  c) inne osoby fizyczne akceptujące Regulamin Stowarzyszenia i kierujące się dobrem Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu.

§9

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, pełnię praw publicznych oraz akceptować Regulamin Stowarzyszenia.

§10

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§11

Prawa członków:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
 2. Prawo zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celu i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. Prawo uczestniczenia we wszystkich formach realizacji celu Stowarzyszenia.

§12

Obowiązki członków:

 1. Przestrzeganie Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
 2. Współdziałanie w realizacji celu Stowarzyszenia,
 3. Opłacanie zadeklarowanych indywidualnie składek członkowskich

§13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu bądź nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

§14

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia bądź decyzji o odmowie uzyskania członkostwa przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Walne zebranie członków

§16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w skrócie WZCz. WZCz może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji WZCz należy:
  a) uchwalanie Regulaminu oraz jego zmian,
  b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub przekształcenia się Stowarzyszenia.
 3. Zwyczajne WZCz zwoływane jest przez Zarząd każdego roku, w pierwszym jego kwartale.
 4. Nadzwyczajne WZCz zwoływane jest:
  a) z inicjatywy Zarządu,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt b, c  WZCz odbywa się nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  a) termin zwołania WZCz uważa się za dochowany, jeżeli jego przesunięcie poza okres 30 dni wynika z przyczyn niezależnych od Zarządu np. obowiązuje zakaz organizacji zgromadzeń wydany przez właściwy organ, brak odpowiedniego lokalu i inne. Wnioskodawca winien być powiadomiony w terminie 14 dni o przyczynach nie dochowania terminu.
 6. Program, termin i miejsce WZCz Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Uchwały WZCz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Regulaminu i rozwiązania Stowarzyszenia. WZCz w drugim terminie winno być przeprowadzone z uwzględnieniem postanowień § 16 ustęp 5 lit. a). Przy podejmowaniu uchwał i w innego typu głosowaniach, przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa Stowarzyszenia.
 8. Uchwały w sprawie Regulaminu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostaną podjęte większością 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 9. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji.

Zarząd Stowarzyszenia

§17

 1. Wybór Zarządu następuje w głosowaniu jawnym, chyba że uprawnieni do głosowania postanowią inaczej.
 2. Zarząd składa się z czterech osób. Wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów i skarbnika. Czynności sekretarza każdorazowo wykonuje jeden z członków Zarządu wskazany przez prezesa.
 3. Zarząd sprawuje władzę w okresie pomiędzy WZCz.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków wykluczonych lub ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 6. W sytuacji wymagającej pilnej reakcji Zarządu uchwały mogą być podejmowane z wykorzystaniem pośrednictwa telefonicznego, mailowego lub formy pisemnej (na papierze) bądź innej skutecznej formy przekazania woli głosującego  w danej sprawie, jeżeli uprzednio oświadczył, że zgadza się na w/w formy głosowania. Uchwała/decyzja Zarządu podjęta w myśl w/w postanowień winna być potwierdzona podpisem głosującego w terminie 21 dni od daty głosowania.
 7. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w ramach czynności zwykłego zarządu i składanie WZCz sprawozdań ze swej działalności,
  b) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  c) zwoływanie WZCz,
  d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  e) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,
  f) podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w sposób jawny, przy obecności co najmniej 1/2 członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
 9. Pracami Zarządu kieruje prezes. Wszelkie pisma w imieniu Zarządu Stowarzyszenia podpisuje prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez prezesa. Pismo spełniające w/w wymóg może być podpisane przez pozostałych członków Zarządu. Wszelkie ustne oświadczenia w imieniu Zarządu członkowie Zarządu składają na podstawie upoważnienia prezesa.

ROZDZIAŁ V
Komisja Rewizyjna

§18

 1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
  a) w przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej ze Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać w terminie 4 miesięcy od tej daty WZCz celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Zarządu, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli oraz z żądaniami wyjaśnień,
  c) składanie na WZCz sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej i inne jej decyzje podejmowane są jednogłośnie.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§19

Uznanie przez większość członków Stowarzyszenia, iż cel, o którym mowa w § 6 Regulaminu został zrealizowany, jest równoznaczne z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia, chyba że WZCz postanowi inaczej.

§20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Podpisy członków założycieli stowarzyszenia „Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”


Aby pobrać regulamin stowarzyszenia w pliku PDF, kliknij na poniższy link lub przycisk POBIERZ.