Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Krótka historia darowizny na rzecz Gminy Siewierz nieruchomości zabudowanej Urzędem

Historia ta ma już ponad 30 lat. Pokrótce było tak…

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy burmistrz Zdzisław Banaś wprowadził radnych w błąd?

Dnia 29 listopada 2021 r. Gmina Siewierz umieściła w swoim Biuletynie Informacji Publicznej Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2021 r. Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Ostatnia część protokołu odnosi się do złożonego do Rady Miejskiej w Siewierzu przez Stowarzyszenie wniosku w sprawie wielomilionowej darowizny Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu dla Gminy Siewierz. Treść protokołu zawiera m.in. relację z wypowiedzi burmistrza Zdzisława Banasia, która to wypowiedź – w naszej ocenie – wprowadza radnych i uczestników spotkania w błąd. W dzisiejszym artykule komentujemy treść wspomnianego protokołu.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu świadomie wprowadza w błąd?

Stowarzyszenie Miłośników SLG w Siewierzu otrzymało pismo Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Siewierzu stanowiące próbę odpowiedzi na wniosek w sprawie przyjęcia przez Burmistrza Zdzisława Banasia wielomilionowej darowizny od Spółki.

Pismo zawiera wiele nierzetelnych stwierdzeń, bezpodstawnych zarzutów, wewnętrznych sprzeczności, a miejscami po prostu wprowadza w błąd. W tej sytuacji jego upublicznienie i skomentowanie stało się uzasadnione

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Wniosek do Rady Miejskiej w sprawie wielomilionowej darowizny dla Gminy Siewierz

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Burmistrza Siewierza na Apel wystosowany przez pięć niezależnych podmiotów społecznych, a dotyczący przyjęcia od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej wielomilionowej darowizny dla Gminy Siewierz (o którym pisaliśmy TUTAJ), postanowiliśmy zwrócić się w tej sprawie do Rady Miejskiej.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy Spółka Leśno-Gruntowa blokuje rozwój Siewierza?

Minęły już ponad dwa tygodnie od daty otrzymania przez burmistrza Zdzisława Banasia Apelu najważniejszych niezależnych stowarzyszeń i organizacji w Gminie Siewierz. Apel jest publiczny. Informowaliśmy o jego złożeniu w Gminie (kliknij TUTAJ). Organ Gminy powinien odpowiedzieć niezwłocznie. Z apelem zapoznało się kilka tysięcy mieszkańców. Stowarzyszenia publicznie proszą burmistrza, aby oszczędzał gminne podatki, zaprzestał drogiego procesu, poszedł do notariusza i przyjął w darowiźnie nieruchomości zabudowane Urzędem, Domem Kultury i starym Przedszkolem podarowane przez Spółkę. Tym bardziej, że to burmistrz prosił Spółkę o przekazanie Gminie tych nieruchomości. Burmistrz wielokrotnie przyznawał, że to właśnie on wywołał sądowe postępowania o zasiedzenie. Wielu mieszkańców zastanawia się więc, dlaczego Zdzisław Banaś przy różnych okazjach powtarza, że to “Spółka blokuje tereny”? Brak reakcji Burmistrza na apel pokazuje przecież coś wprost przeciwnego. Widać bowiem jak na dłoni, że Gmina może otrzymać potrzebne jej grunty niemal “od ręki”, ale burmistrz blokuje ich przyjęcie, wybierając kosztowną i póki co – od ponad 10 lat zupełnie bezproduktywną walkę ze Spółką w sądzie.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza Pomoc finansowa Spółki

Udział Spółki w rozwoju sportu amatorskiego w Siewierzu

Kilka przykładów

W bieżącym, 2021 roku obchodzimy 75 rocznicę powstania po II wojnie światowej organizacji patronującej rozwojowi amatorskiego sportu w Siewierzu. Dnia 20 września 1946 r. powołano Ludowy Zespół Sportowy (LZS) „Przemsza” Siewierz. Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu składa z tej okazji najlepsze życzenia wszystkim sportowcom i działaczom sportowym. Wyrażamy wielki szacunek dla minionych pokoleń sportowców i organizatorów siewierskiego sportu. Na przestrzeni lat Ludowy Zespół Sportowy przekształcił się w stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy.

Przy okazji tej pięknej rocznicy warto przypomnieć o roli Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu w rozwoju sportu amatorskiego. Udział Spółki w tej dziedzinie życia społecznego jest – z małymi wyjątkami – celowo przemilczany lub zniekształcany. Tymczasem najpierw Wspólnota, a następnie od roku 1965 Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, aktywnie wspierały siewierski sport amatorski. Boiska sportowe zawsze urządzane były na terenach należących do Wspólnoty.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Złożony Apel do Burmistrza Gminy Siewierz o przyjęcie darowizny i zakończenie sporu

Komu zależy na podtrzymywaniu informacji o “sporze” ze Spółką w gminnej przestrzeni publicznej? Na pewno nie członkom Spółki, którzy po raz kolejny wyciągają do Pana Burmistrza rękę na zgodę i zwracają się z apelem o przyjęcie darowizny i zakończenie sporu. Apel został wczoraj oficjalnie złożony w Urzędzie Gminy Siewierz. Przyłączyły się do niego największe i najprężniej działające niezależne stowarzyszenia gminne, którym zależy przede wszystkim na dobru Gminy Siewierz i jej mieszkańców. Wierzymy, że Panu Burmistrzowi zależy na tym samym, dlatego liczymy na pozytywne rozpatrzenie apelu i zakończenie wieloletniego sporu.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

GS „Samopomoc Chłopska” na gruntach Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Niespodziewana samokrytyka władzy samorządowej

Po II wojnie światowej nastąpiła realizacja projektu politycznego ówczesnej władzy w postaci zmonopolizowania wszelkich form handlu i zaopatrzenia na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, poprzez utworzenie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia taka powstała także w Siewierzu w roku 1949. Początkowo wszystkie sklepy mieściły się w prywatnych lokalach. Nie było natomiast odpowiednich gruntów na zorganizowanie powierzchni magazynowej. Większość terenów nadających się na ten cel stanowiło wspólnotę gruntową w Siewierzu. Organizatorzy GS-u wystąpili do jej władz. Członkom Wspólnoty zawsze zależało na dobrym rozwoju Siewierza. Podjęli decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na realizację tego celu dużego terenu o pow. ponad 2 hektarów (obecnie działka nr geod. 9673) znajdującego się na północny-zachód od ulic: 3 Maja (dawna Świerczewskiego nazywana też Karolinką) i 11 Listopada (dawna 22 Lipca). Nie budzi zatem wątpliwości, że zasadnicza część Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siewierzu powstała na terenie podarowanym przez Wspólnotę. Po ponad 70 latach istnienia, informację o likwidacji GS-u z satysfakcją ogłosił burmistrz Zdzisław Banaś na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 1 sierpnia 2021 r.

Dawna siedziba administracji GS w Siewierzu (zdjęcie pochodzi z artykułu w Wikipedii “Siewierz (gmina)”)
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Apel do Burmistrza Gminy Siewierz o przyjęcie darowizny i zakończenie sporu

W imieniu wielu mieszkańców Gminy Siewierz, którzy często zwracają się do nas w tej sprawie, składamy na ręce Burmistrza Siewierza Zdzisława Banasia Apel o przyjęcie darowizny przekazanej przez Spółkę na rzecz Gminy Siewierz, a obejmującej trzy działki gruntu zabudowane budynkami Urzędu Gminy w Siewierzu, Przedszkola i Domu Kultury. Wierzymy, że przyjęcie tej darowizny przez Gminę Siewierz ma szansę szybko zakończyć wieloletni spór prawny, który nie służy mieszkańcom, a samą Gminę naraża na niepotrzebne koszty.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Dlaczego burmistrz nie chce przyjąć od Spółki darowizny?

Wielu członków Spółki (a wiemy skądinąd, że nie tylko ich) od dawna nurtuje zadane w tytule pytanie. Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś wielokrotnie i przy różnych okazjach powtarza, że Spółka „blokuje wiele terenów” i że uniemożliwia Gminie uzyskanie na własność gruntu, na którym znajduje się Urząd Miasta. Tymczasem na przestrzeni ostatnich 30 lat członkowie Spółki już trzykrotnie (!) i to niemal jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu darowizny gruntowej Gminie Siewierz w postaci działki, na której usytuowany jest Urząd. Co istotne – dwa razy uchwała została podjęta w czasie kadencji burmistrza Banasia i przekazana na jego biurko. Burmistrz jednak z jakiegoś tajemniczego powodu nie chce tego prezentu dla Gminy przyjąć. Uparł się natomiast, aby pozyskać tę działkę drogą zasiedzenia i w 2011 roku wystąpił w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Kliknij w uchwałę powyżej aby otworzyć ją jako PDF
Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Darowizna Spółki – Błonia wokół zamku

Tereny wokół Zamku i sam Zamek od kilkunastu lat wykorzystywane są do organizacji imprez plenerowych. Oprócz mieszkańców Gminy Siewierz gromadzą one wielu gości. Niewątpliwie sprzyja to promocji naszej miejscowości, na przykład podczas Juromanii, która jest projektem popularyzacji Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jura to nie tylko piękne i tajemnicze zamki na Szlaku Orlich Gniazd, ale także niezwykle malownicza kraina obejmująca urokliwe krajobrazy, obiekty historyczne i sakralne oraz przestrzenie dla różnych sfer aktywności. 

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Zamek w prezencie

Wielu gości odwiedzających Siewierz zachwyca się naszym Zamkiem i błoniami wokół niego. Prace renowacyjne wciąż trwają. Zamek pięknieje. Członkowie Spółki mają z tego powodu dużo satysfakcji. Doceniają działania władz Siewierza w tym zakresie. Nie do przecenienia są także starania o odbudowę Zamku fundacji „Zamek Siewierski” i jej wieloletniego prezesa Mariana Nowackiego. Od początku oddany jest sprawie całym sercem. Trochę zapomniano już o groźnym pomyśle byłego burmistrza Andrzeja Mruka, który pilotował przez pewien czas plan pozbycia się przez Gminę Siewierz Zamku na rzecz prywatnego nabywcy. Protestowali wówczas niemal wszyscy mieszkańcy Siewierza myślący z zaangażowaniem o swoim mieście. Było wśród nich oczywiście wielu członków Spółki, skupionych w tamtym czasie wokół stowarzyszenia „Obrońcy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu” (Spółka była bowiem ówcześnie w likwidacji na mocy postanowienia sądowego. Na szczęście po niemal dziesięciu latach walki, Stowarzyszeniu udało się obronić Spółkę, ale to historia, której poświęcimy kiedyś osobny artykuł).

Warto zatem wiedzieć, jaki był udział Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu we wcześniejszej historii ratowania Zamku.

Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Nowe przedszkole w Siewierzu

Zarząd stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu gratuluje rodzicom i ich dzieciom nowego, nowoczesnego przedszkola i żłobka w Siewierzu. Cieszymy się razem z Wami! Tym bardziej, że jako członkowie Spółki mamy w tym swój znaczący udział.

Obiekt powstał na terenie podarowanym kiedyś przez Spółkę. W dzisiejszych cenach wartość takiego terenu liczona jest w milionach złotych. Władze Spółki, włączając się w przeszłości w realizację projektu budowy nowego osiedla z domkami jednorodzinnymi realizowanymi na działkach wspólnoty gruntowej, przewidziały dalekosiężnie, że potrzebne będą tereny pod budowę obiektów o charakterze edukacyjno-wychowawczym, opiekuńczym i innym niezbędnym dla rozwoju osiedla. Spółka przekazała Skarbowi Państwa w tym celu szereg terenów w tym także ten, na którym zostało wybudowane obecnie nowe przedszkole. Przy zmianie ustroju Państwa na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku tereny te stały się z mocy prawa własnością Gminy Siewierz

W styczniu 2021 roku Spółka przekazała burmistrzowi Zdzisławowi Banasiowi kilkaset metrów kwadratowych terenu w celu wybudowania wygodnego chodnika i ścieżki rowerowej do przedszkola. Doszła także do porozumienia z przedsiębiorstwem budującym przedszkole, zezwalając mu na tymczasowe składowanie na terenie Spółki materiałów budowlanych i odpadów.