Kategorie
Kategoria ogólna

Życzenia Wielkanocne 2024

Niech światło płynące  z Wielkiej Nocy rozjaśnia mroki codzienności, napełnia nas wiarą, nadzieją i miłością, a Zmartwychwstały Chrystus błogosławi naszej Ojczyźnie i każdej polskiej Rodzinie.

Radosnego Alleluja

życzy zarząd stowarzyszenia

Miłośnicy Spółki  Leśno-Gruntowej w Siewierzu

Kategorie
Kategoria ogólna

Bezczynny Starosta Będziński

Sylwester Rzepecki, najsłynniejszy z siewierskich stalkerów, swoisty “rekordzista” w wysyłaniu obraźliwych, grożących, nękających SMS-ów (208 sztuk), skazany prawomocnie z oskarżenia Prokuratury w Zawierciu, w desperackiej obronie przed Sądem Rejonowym w Zawierciu odwołał się do swych „rewelacyjnych stosunków ze starostą będzińskim” (czytaj TUTAJ). Niewykluczone, że wierzył, iż powołanie się na starostę będzińskiego Sebastiana Szaleńca uchroni go przed skazaniem. W protokole z rozprawy dnia 6 sierpnia 2023 r. słowa S. Rzepeckiego zapisano następująco: „ja dzisiaj jako przewodniczący Spółki mam rewelacyjne stosunki /…/ ze Starostą”.

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec – zdjęcie pochodzi ze strony https://powiat.bedzin.pl/wladze-powiatu/starosta-bedzinski-sebastian-szaleniec

Nie budzi wątpliwości, że Sylwester Rzepecki nie wskazał na stosunki prywatne z Panem Sebastianem Szaleńcem, lecz na stosunki urzędowe ze starostą będzińskim

Kategorie
500-lecie Wspólnoty Gruntowej w Siewierzu

Nowa książka o Wspólnocie Gruntowej w Siewierzu

Stowarzyszenie Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu ma zaszczyt poinformować wszystkich członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu oraz osoby zainteresowane historią Wspólnoty, że pod patronatem Stowarzyszenia została wydana kolejna książka odnosząca się do siewierskiej Wspólnoty. Autorem książki zatytułowanej „Wspólnota Gruntowa w Siewierzu. Zarys prawno-historyczny”, wydanej w związku z 500-leciem Wspólnoty, jest Janusz Nawrot – członek Stowarzyszenia.

Książka zawiera wiele ciekawych informacji z historii Wspólnoty, począwszy od jej początków w wieku szesnastym do lat siedemdziesiątych wieku dwudziestego. Autor ze szczegółami opisał np. ponad stuletni spór o grunty Wspólnoty z mieszkańcami Brudzowic i kilkudziesięcioletni konflikt o pastwisko z mieszkańcami Boguchwałowic. Zrelacjonował także krok po kroku kilkuletnią bezprawną akcję przejęcia Wspólnoty przez socjalistyczne Państwo. W publikacji znalazły się również biogramy wielu przewodniczących zarządów Wspólnoty, a następnie Spółki. Książka uzupełniona została o indeks nazwisk osób oraz indeks lokalnych nazw terenów, a także kopie wielu dokumentów odnoszących się do treści w niej występujących. Zainteresowanych wydawnictwem prosimy o kontakt z zarządem Stowarzyszenia lub odwiedzenie w tym celu Biblioteki w Siewierzu.

Kategorie
Kategoria ogólna

Kolejny “wyrok na burmistrza” Zdzisława Banasia

Dnia 18 października 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach kolejny raz ukarał burmistrza Banasia za lekceważenie obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące czynności urzędowych, które podejmuje. Burmistrz przegrał ze stowarzyszeniem Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu. Sąd w składzie trzyosobowym stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczynności w wykonywaniu swoich obowiązków, nakazał mu załatwienie wniosku Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem oraz zasądził od burmistrza na rzecz Stowarzyszenia zwrot kosztów postępowania. Argumentacja WSA w Gliwicach zawarta w kolejnym już wyroku na burmistrza Zdzisława Banasia nie budzi żadnych wątpliwości. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok WSA w Gliwicach z 18 października 2023 r. (kliknij w dokument powyżej aby otworzyć wersję PDF)
Kategorie
Kategoria ogólna

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne 2023

Kategorie
Kategoria ogólna

Czy Spółką kieruje przestępca?

Statutowym celem i obowiązkiem stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu jest informowanie o ważnych sprawach Spółki. Bez wątpienia taką sprawą jest sytuacja prawna przewodniczącego jej zarządu, wynikająca m.in. z jego działań związanych ze Spółką. Wszak jako przewodniczący zarządu Spółki, osoba publiczna, zobowiązany jest m.in. godnie reprezentować jej członków. Tymczasem fakty potwierdzają, że nie sprostał temu zadaniu. Dnia 28 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok prawomocnie skazujący Sylwestra Rzepeckiego za przestępstwo stalkingu, którego dopuścił się w stosunku do jednego z członków Spółki. Wiodącym motywem jego sms-ów do Janusza Nawrota (pokrzywdzony wyraził zgodę na ujawnienie nazwiska i udostępnił otrzymane sms-y) były sprawy dotyczące Spółki, a samo przestępstwo zostało popełnione w związku z funkcjonowaniem Spółki. Niewątpliwie jest w interesie społecznym ujawnianie tego rodzaju działań, destrukcyjnie wpływających na stosunki społeczne, w sytuacji coraz szerszego występowania tego przestępstwa, co związane jest z rozwojem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznej i internetowej. Wyrażamy przekonanie, że nasza publikacja ma także charakter prewencji tj. uświadamiania i zapobiegania niepożądanym zachowaniom osób, które nie stosują się do wymogów społecznych. Mamy też nadzieję, że będzie przestrogą dla innych potencjalnych stalkerów. 

Kategorie
Kategoria ogólna

“Wyrok na burmistrza Zdzisława Banasia”

Dnia 9 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt III SAB/Gl 78/23 wydał wyrok stwierdzający bezczynność burmistrza Banasia jako osoby piastującej funkcję organu wykonawczego Gminy Siewierz. Sąd w składzie trzyosobowym, po rozpoznaniu sprawy ze skargi stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu na bezczynność Burmistrza Siewierza w „przedmiocie informacji publicznej 1) stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2) zobowiązał organ do załatwienia wniosku w terminie 14 dni od daty zwrotu akt wraz z prawomocnym wyrokiem, 3) zasądził od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego”. Sąd nie miał wątpliwości, że burmistrz Banaś nie wykonał swojego obowiązku.

Wydruk wyroku sygn. akt III SAB/Gl 78/23 z 9 maja 2023 r. z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Kategorie
Kategoria ogólna

Basen pachnący kiełbasą?

Opinie w tej sprawie mogą być różne. Z pewnością nie chodzi o kanapki z kiełbasą zabrane na basen. Poszukując odpowiedzi na tytułowe pytanie, warto przyjąć perspektywę zbliżających się wyborów samorządowych. Sprawa basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu wciąż interesuje mieszkańców, w tym członków Spółki. Niektórzy rozglądają się już za strojami kąpielowymi. Czy słusznie? Przypomnijmy: 24 kwietnia 2022 r. Ogólne Zebranie Członków Spółki, na wniosek burmistrza, podjęło uchwałę o przekazaniu w darowiźnie na rzecz Gminy Siewierz działki pod budowę krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej (pisaliśmy o tym TUTAJ). Wcześniej, tj. 1 lutego 2022 r. Spółka, reprezentowana przez Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego zawarła z Gminą Siewierz umowę użyczenia (umowa nieodpłatna), na mocy której Spółka wyraziła zgodę na dysponowanie przez Gminę częścią działki nr geod. 3372/13 z przeznaczeniem pod budowę pływalni. W paragrafie 3 umowy zarząd Spółki podjął zobowiązanie, że „uzyska zgodę Ogólnego Zebrania Członków Spółki  tj. uchwałę o przekazaniu określonych powyżej części działki 3372/13, umową darowizny na rzecz Gminy Siewierz, z zawitym terminem realizacji – 6 miesięcy od daty podjęcia tej “uchwały” („zawity” – w tym przypadku oznacza termin nieprzekraczalny).

Umowa użyczenia Nr 1/2022 z 1 lutego 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ, aby otworzyć pełną wersję dokumentu w PDF)
Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Kłamstwo zarządu Spółki obnażone już 5 razy

Kilka tygodni temu pisaliśmy TUTAJ o manipulacjach i kłamstwach zarządu Spółki w sprawie tzw. „pożytków ze Wspólnoty.”. Przedstawiliśmy dowody na kłamstwa i prawomocne orzeczenie Sądu nakazujące Spółce zapłatę kwoty 400 zł wraz z odsetkami, na rzecz członka Spółki.

Obowiązek zapłaty wymienionych pożytków, spoczywający na Spółce, wynika z uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki z dnia 24 kwietnia 2022 r. Jest to kwota niezależna od otrzymanej darowizny. Członkowie manipulowani i okłamywani przez Zarząd Spółki, kierowany przez Sylwestra Rzepeckiego, nie wiedzą o posiadanym prawie do „pożytków”, wynikających z ich własnej decyzji. Zarząd Spółki, zamiast dobrowolnie wywiązać się z obowiązku wynikającego z uchwały OZCzS i  wypłacić „pożytki” wszystkim członkom Spółki, woli czekać na sądowe Nakazy zapłaty, powiększone o zwrot kosztów sądowych i odsetki za opóźnienie. Działa w ten sposób na szkodę Spółki, gdyż z biegiem czasu odsetki są coraz większe, ale ponadto okazuje lekceważenie wobec tych, którzy powierzyli mu zarządzanie Spółką. Nadto zarząd musi zwracać członkom Spółki koszty sądowe. Do chwili obecnej zarząd Spółki  przegrał już w tej sprawie z pięcioma członkami Spółki. Kolejne osoby złożyły pozwy o zapłatę, nie mogąc doczekać się odpowiedzi zarządu na ich pisemne wnioski o należne pieniądze. Kilkanaście kolejnych osób wystąpiło do zarządu Spółki o zapłatę „pożytków” lub przygotowuje takie wystąpienie. Niestety, zarząd tak bardzo lekceważy członków, że  nie stać go  nawet na wysłanie pisemnej odpowiedzi.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki na pasku Józefa Ł.?

Do Stowarzyszenia nadal docierają pytania członków Spółki o postępowanie Józefa Ł. w stosunku do gruntów Spółki. Pisaliśmy o tym już dwukrotnie (TUTAJ i TUTAJ). Wcześniej w formie pisemnej zapytaliśmy o tę kwestię zarząd Spółki. Do chwili obecnej, pomimo upływu niemal półtora roku, zarząd Spółki na czele z Sylwestrem Rzepeckim nie odpowiedział. Nie udzielił także wyjaśnień w tej sprawie członkom Spółki podczas Ogólnego Zebrania 24 kwietnia 2022 r. Sylwester Rzepecki zapewniał kilkakrotnie, że członkowie Spółki będą przez zarząd szczegółowo informowani o sprawach Spółki. Kłamał? Stowarzyszenie nie ma w tym przypadku wątpliwości. Fakty są jednoznaczne. Otwarte pozostaje pytanie, czy zarząd nie potrafi napisać w sprawach Józefa Ł. nic sensownego, czy też coś ukrywa. Bardzo prawdopodobna wydaje się ta druga opcja. Zupełnie bezczynna jest w tej sprawie komisja rewizyjna w składzie Anna Walczyńska, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska. W ocenie wielu członków nie wywiązuje się ona ze swych obowiązków.

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki okłamał członków

Niedawno otrzymaliśmy dokumentację sporu sądowego jednego z członków Spółki z zarządem Spółki, przegranego przez zarząd. Prawomocne orzeczenie Sądu w Zawierciu oddziałuje korzystnie na rzecz wszystkich członków Spółki, gdyż wszystkim członkom Spółki zarząd powinien wypłacić za rok 2022 po 400 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wypłata wskazanej kwoty powinna nastąpić niezależnie od darowizny w podobnej wysokości, którą w ubiegłym roku otrzymali niektórzy członkowie Spółki.

O darowiźnie i braku podstaw prawnych do jej wypłaty pisaliśmy (TUTAJ). Przypomnijmy: zarząd Spółki w marcu i kwietniu ub.r. okłamywał członków Spółki, że mogą dostać darowiznę od Spółki, jeżeli w określonym terminie podpiszą z Sylwestrem Rzepeckim i Tadeuszem Adamskim umowę. Na dodatek obaj zapewniali, że od tej rzekomej darowizny obdarowani nie będą musieli zapłacić podatku. Niektórzy podpisali i rzeczywiście pieniądze dostali. Nie wiedzieli jednak, że dostali pieniądze, które im się w istocie należały z innego tytułu – i to bez podpisywania żadnej umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym Spółka nie ma prawa dawać swoim członkom ich własnych pieniędzy i nazywać tego darowizną, a na dodatek oszukiwać ich, że nie muszą zapłacić od tych pieniędzy podatku. Na krótko przed Ogólnym Zebraniem Członków Spółki zaplanowanym na 24 kwietnia 2022 r., radca prawny Spółki zorientował się, że wypłacenie członkom Spółki ich własnych pieniędzy i nazwanie tego darowizną jest nielegalne. Jeszcze w „Zawiadomieniu” o OZCzS rozesłanym do członków Sylwester Rzepecki i Tadeusz Adamski zapewniali, że przygotowali projekt uchwały w sprawie wymienionej darowizny. Zapowiedzieli go następująco: 

„11. Podjęcie uchwały w sprawie: /…/ – darowizny pieniężnej (w wysokości 400 PLN) dla członków Spółki, wdów i wdowców po członkach Spółki w roku 2022, oraz planowanej w roku 2023 r.”

Kategorie
Kategoria ogólna

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Czy będziemy pływać?

Na Ogólnym Zebraniu Członków Spółki dnia 24 kwietnia 2022 r. podjęto uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Siewierz szeregu działek, w tym terenu pod budowę krytej pływalni. Spółka niezwłocznie przekazała burmistrzowi uchwałę w tej sprawie. Burmistrz, zgodnie z procedurą, wystąpił do Rady Miejskiej w Siewierzu o podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przyjęcie w darowiźnie określonych działek stanowiących wspólnotę gruntową w Siewierzu. Dnia 27 maja 2022 r. Rada podjęła uchwałę wyrażającą taką zgodę.

Kategorie
Kategoria ogólna

Rada bezradna wobec logiki

Wracamy do sprawy petycji stowarzyszenia Miłośnicy Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu  wnioskującego także w imieniu członków Spółki o nadanie nowej ulicy na Rejentowskich Górkach nazwy “Ulica Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu”. Od poprzedniej  publikacji pojawiło się kilka nowych okoliczności. Ponadto osoby, które złożyły swoje podpisy pod petycją, kierują do Stowarzyszenia pytania o jej dalsze losy.

Kategorie
Kategoria ogólna

Chroniczny bajerant?

Zarząd każdej spółki ma obowiązek informować swoich członków o stanie spraw, którymi zarządza. Decyduje bowiem o majątku członków. Niestety nowy zarząd Spółki nie wywiązuje się z tego obowiązku. Poprzedni Zarząd prowadził stronę internetową, na której znalazły się setki szczegółowych informacji o jego działalności. Każdy zainteresowany może tam zajrzeć do chwili obecnej. Strona czytana była w wielu miejscowościach w Polsce, szczególnie tam, gdzie istnieją wspólnoty gruntowe. Zarządy wielu spółek dawały temu wyraz, kierując pytania do ówczesnego zarządu siewierskiej Spółki. Sylwester Rzepecki po wyborze na przewodniczącego, na swojej tajnej grupie na Facebooku najpierw narzekał na brak informacji na stronie Spółki (mimo że z mniejszą lub większą regularnością pojawiały się tam one), a następnie zapewniał, że on będzie na bieżąco informować o działalności Spółki. Szybko okazało się, że jest to zwyczajne kłamstwo.

Post przewodniczącego Sylwestra Rzepeckiego na usuniętej przez niego grupie Wspólnoty Leśno – Gruntowej w Siewierzu na Facebooku