Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki na pasku Józefa Ł.?

Do Stowarzyszenia nadal docierają pytania członków Spółki o postępowanie Józefa Ł. w stosunku do gruntów Spółki. Pisaliśmy o tym już dwukrotnie (TUTAJ i TUTAJ). Wcześniej w formie pisemnej zapytaliśmy o tę kwestię zarząd Spółki. Do chwili obecnej, pomimo upływu niemal półtora roku, zarząd Spółki na czele z Sylwestrem Rzepeckim nie odpowiedział. Nie udzielił także wyjaśnień w tej sprawie członkom Spółki podczas Ogólnego Zebrania 24 kwietnia 2022 r. Sylwester Rzepecki zapewniał kilkakrotnie, że członkowie Spółki będą przez zarząd szczegółowo informowani o sprawach Spółki. Kłamał? Stowarzyszenie nie ma w tym przypadku wątpliwości. Fakty są jednoznaczne. Otwarte pozostaje pytanie, czy zarząd nie potrafi napisać w sprawach Józefa Ł. nic sensownego, czy też coś ukrywa. Bardzo prawdopodobna wydaje się ta druga opcja. Zupełnie bezczynna jest w tej sprawie komisja rewizyjna w składzie Anna Walczyńska, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska. W ocenie wielu członków nie wywiązuje się ona ze swych obowiązków.

Sąd ustalił: Józef Ł. zagrodził nie swoje

Przypomnijmy: Józef Ł. w grudniu 2021 r. wybudował na działce Spółki przy ul. Warszawskiej betonowe ogrodzenie, zagradzając dla siebie działkę o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Stowarzyszeniu zostało udostępnione prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 20 października 2021 r. sygn. akt I Ns 554/18, zatajone przed członkami Spółki na OZCzS dn. 24 kwietnia 2022 r. Sprawa wniesiona do Sądu przez poprzedni zarząd kierowany przez Janusza Nawrota, zmierzała do przypomnienia Józefowi Ł., poprzez sądowe wskazanie granic, że jego własnością jest wyłącznie stodoła i pasek ziemi o szerokości ok. 3 metrów, służący jako droga dojazdowa do tego obiektu.

Stodoła Józefa Ł. stojąca w granicy z działką Spółki

Sąd w pełni potwierdził stanowisko Spółki reprezentowanej przez Janusza Nawrota i po raz kolejny ustalił, że to Spółka jest „właścicielem działki o numerze geodezyjnym 3372/13, k.m. 22 położonej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej”. Sąd przypomniał przy okazji jedną z prób przywłaszczenia sobie w tym miejscu przez rodzinę Ł. części działki przyległej do ich stodoły. „Jak wynika z ustaleń Sądu ojciec uczestnika Józefa Ł., Franciszek Ł., w 1986 r. podjął próbę uzyskania samoistnego posiadania działki o powierzchni 1755 m2 zaczynając stawiać ogrodzenie, jednakże Zarząd Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu pismem z roku 1986 skierował sprawę do Kolegium Rejonowego ds. wykroczeń w Zawierciu, w związku z czym budowa ogrodzenia została wstrzymana”. Przewodniczącym zarządu Spółki był wtedy Marian Gierakowski.

Nielegalne ogrodzenie, którego dokończenie zatrzymane zostało przez Kolegium Rejonowe ds. wykroczeń w Zawierciu

Po raz kolejny rodzice Józefa Ł. podjęli próbę przejęcia działki Spółki w roku 1992. Sąd Rejonowy w Zawierciu postanowieniem z 30 maja 1995 r. sygn. akt I Ns 524/92 oddalił prawomocnie ich wniosek o stwierdzenie zasiedzenia owych 1755 m2 i stwierdził, iż jedynie teren pod stodołą i wąska droga dojazdowa do niej, o łącznej powierzchni 225 m2, stanowią ich własność. Józef Ł. nie zaprzestał jednak prób przejęcia działki przy ul. Warszawskiej. W grudniu 2019 r. Józef Ł. podjął kolejne działania w celu zagrodzenia dla siebie kilku tysięcy metrów kwadratowych działki przy ul. Warszawskiej. W tym celu zainstalował poprzez zabetonowanie na zachodniej granicy działki metalowych słupków, na których zamierzał zawiesić siatkę ogrodzeniową. Poprzedni zarząd niezwłocznie zapobiegł tym bezprawnym działaniom, likwidując słupki. Józef Ł. złożył skargę na Policję, jednak ta uznała działanie Spółki za prawidłowe, a czyn Józefa Ł. za nielegalny. W postępowaniu zakończonym postanowieniem Sądu z dnia 20 października 2021 r. po raz kolejny padły ze strony Józefa Ł. zapewnienia, tym razem dotyczące terenu znacznie powiększonego w stosunku do poprzedniego, że działka Spółki została przez niego przejęta poprzez jej zasiedzenie. W sprzeczności z tym twierdzeniem Józef Ł. i jego świadkowie jednocześnie zapewniali, że działka, którą próbują zawłaszczyć, została kupiona od Spółki w roku 1948. Sąd, dysponując aktami poprzednich spraw, dotyczących tej działki, sięgających lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, „nie dał wiary zeznaniom uczestnika Józefa Ł., jak i Henryki Ł. (jego żony) i świadka E.K. (córki uczestnika)”.

Józef Ł. szarpnął paskiem dyscyplinując zarząd Spółki

Dnia 20 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Zawierciu potwierdził prawomocnie, że Józef Ł. nie ma prawa do terenu wykraczającego poza jego stodołę i wąski pasek drogi dojazdowej, a już w grudniu tego roku Józef Ł. ogrodził betonowymi segmentami nie swoją działkę przy ulicy Warszawskiej, z przyzwoleniem zarządu Spółki.

Ogrodzenie zainstalowane przez Józefa Ł. już po wydaniu prawomocnego orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

Niewątpliwie, przewodniczący zarządu Spółki Sylwester Rzepecki ma osobisty dług wdzięczności wobec Józefa Ł. To m.in. dzięki jego głosowi został przewodniczącym Spółki. Józef Ł. wziął udział w zebraniu wyborczym, uzyskując, po zabiegach Sylwestra Rzepeckiego, pełnomocnictwo uprawniające do udziału w OZCzS dn. 1 sierpnia 2021 r. Udzieliła go Helena M., doskonale znająca niegodne wobec Spółki zachowania Józefa Ł. i jego poprzedników. Dotarła do nas opinia, z którą trudno się nie zgodzić, że kosztem majątku członków Spółki – właścicieli gruntu zagrodzonego przez Józefa Ł., Sylwester Rzepecki, przy poparciu członków zarządu i komisji rewizyjnej, załatwia swoje osobiste zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *