Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Zarząd Spółki okłamał członków

Niedawno otrzymaliśmy dokumentację sporu sądowego jednego z członków Spółki z zarządem Spółki, przegranego przez zarząd. Prawomocne orzeczenie Sądu w Zawierciu oddziałuje korzystnie na rzecz wszystkich członków Spółki, gdyż wszystkim członkom Spółki zarząd powinien wypłacić za rok 2022 po 400 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Wypłata wskazanej kwoty powinna nastąpić niezależnie od darowizny w podobnej wysokości, którą w ubiegłym roku otrzymali niektórzy członkowie Spółki.

O darowiźnie i braku podstaw prawnych do jej wypłaty pisaliśmy (TUTAJ). Przypomnijmy: zarząd Spółki w marcu i kwietniu ub.r. okłamywał członków Spółki, że mogą dostać darowiznę od Spółki, jeżeli w określonym terminie podpiszą z Sylwestrem Rzepeckim i Tadeuszem Adamskim umowę. Na dodatek obaj zapewniali, że od tej rzekomej darowizny obdarowani nie będą musieli zapłacić podatku. Niektórzy podpisali i rzeczywiście pieniądze dostali. Nie wiedzieli jednak, że dostali pieniądze, które im się w istocie należały z innego tytułu – i to bez podpisywania żadnej umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym Spółka nie ma prawa dawać swoim członkom ich własnych pieniędzy i nazywać tego darowizną, a na dodatek oszukiwać ich, że nie muszą zapłacić od tych pieniędzy podatku. Na krótko przed Ogólnym Zebraniem Członków Spółki zaplanowanym na 24 kwietnia 2022 r., radca prawny Spółki zorientował się, że wypłacenie członkom Spółki ich własnych pieniędzy i nazwanie tego darowizną jest nielegalne. Jeszcze w „Zawiadomieniu” o OZCzS rozesłanym do członków Sylwester Rzepecki i Tadeusz Adamski zapewniali, że przygotowali projekt uchwały w sprawie wymienionej darowizny. Zapowiedzieli go następująco: 

„11. Podjęcie uchwały w sprawie: /…/ – darowizny pieniężnej (w wysokości 400 PLN) dla członków Spółki, wdów i wdowców po członkach Spółki w roku 2022, oraz planowanej w roku 2023 r.”

Manipulacje na Zebraniu dn. 24 kwietnia 2022r.

Program Zebrania z wyżej przytoczonym zapisem został przyjęty przez członków Spółki w formie uchwały. Statut Spółki postanawia, że tak przyjęty Program Zebrania (w tzw. drugim terminie) nie może być zmieniany w trakcie Zebrania. Tymczasem zarząd Spółki, w tym Tadeusz Adamski, świadomie „zrobił przekręt”, podstawiając członkom Spółki do uchwalenia inną uchwałę, niż zapowiedziana w przegłosowanym Programie Zebrania. W „przekręcie” oprócz zarządu Spółki (Sylwester Rzepecki, Tadeusz Adamski, Jacek Nawrot, Marek Pyrzyk, Ryszard Nowak) uczestniczyła także komisja rewizyjna z przewodniczącą Anną Walczyńską. Przyglądał się temu bez żadnej reakcji radca prawny Adam Zug, odpowiedzialny za stronę prawną Zebrania. Nie sposób uwierzyć, że radca prawny nie widział różnicy pomiędzy darowizną a tak zwanymi pożytkami ze Wspólnoty. Przed głosowaniem w tej sprawie jeden z członków Spółki uprzedzał publicznie uczestników Zebrania, że są oszukiwani przez Zarząd Spółki, w tym Tadeusza Adamskiego, prowadzącego Zebranie. Istota oszustwa polegała na tym, że członkowie Spółki podjęli uchwałę nie w sprawie darowizny, która była zaanonsowana, lecz w sprawie podziału tzw. pożytków ze Wspólnoty.

Różnica jest istotna. W uproszczeniu wyjaśniamy, że darowizna, zgodnie z prawem cywilnym, jest przekazaniem w oparciu o umowę zawartą pomiędzy darczyńcą i obdarowanym, czyli podmiotami niezależnymi od siebie, pewnych wartości, np. pieniędzy, które wcześniej nie były własnością obdarowanego (w tym przypadku członka Spółki). Z kolei podział pożytków ze Wspólnoty, zgodnie ze statutem Spółki, jest podziałem np. pieniędzy, które są własnością członków Spółki. O podziale decydują sami członkowie poprzez podjęcie stosownej uchwały. Podział tzw. pożytków ze Wspólnoty jest zbliżony znaczeniowo do dywidendy w spółkach prawa handlowego. Jednak przed podjęciem tego rodzaju uchwały zarząd Spółki ma obowiązek wykazać, że wystąpiła w danym roku budżetowym nadwyżka finansowa (§ 12 ust. 1 pkt 14 Statutu), czyli przewaga przychodów nad rozchodami. Zarząd Spółki tego obowiązku nie dopełnił. Pomimo głosu jednego z członków Spółki uprzedzającego, że członkowie Spółki są oszukiwani, zarząd Spółki brnął w kłamstwie. Tadeusz Adamski prowadzący Zebranie, przekonywał zebranych kłamiąc: „Proszę Państwa, realizacją tej uchwały jest umowa, którą z każdym z Państwa zawarliśmy. Tam jest umowa o darowiźnie, to jest podstawowy dokument”.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Tadeusz Adamski „zakiwał się” nie tylko w swoim kłamstwie, ale także w logice. Twierdził, bez zająknięcia się, że umowa darowizny zawarta wcześniej, jest realizacją późniejszej uchwały w innej sprawie, t.j. podziału pożytków ze Wspólnoty, dla której żadna umowa nie jest potrzebna. Także księgowa Spółki, Danuta Jakubczyk, przedstawiona przez Sylwestra Rzepeckiego jako znakomity fachowiec, uczestniczyła w tym kłamstwie, zapewniając publicznie uczestników Zebrania, że uchwała dotycząca w istocie podziału pożytków ze Wspólnoty, jest uchwałą w sprawie darowizny. W tym kłamstwie trwała nawet wówczas, gdy w końcu ubiegłego roku Sąd prawomocnie orzekł, iż Spółka ma obowiązek wypłacić „pożytki ze Wspólnoty”, a nie darowiznę. Przygotowując przelew na rzecz członka Spółki, któremu Sąd przyznał rację, transfer będący wykonaniem orzeczenia Sądu, opisała jako „darowiznę”, a nie – tak jak powinna – jako zapłatę należnych pożytków, fałszując w istocie rozstrzygnięcie Sądu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Dnia 14 grudnia 2022 r. jeden z członków Spółki wezwał Spółkę do zapłaty tzw. pożytków ze Wspólnoty. Napisał, że w związku z nieuregulowaniem przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu obowiązku przekazania członkom Spółki w roku 2022 kwoty 400 zł w zamian za świąteczne paczki żywnościowe, niniejsze wezwanie do przekazania wymienionej kwoty jest konieczne. Wezwał Spółkę do niezwłocznej zapłaty kwoty 400 zł, nie później niż w terminie 7 dni. Przypomniał, że uchwała OZCzS z dnia 24 kwietnia 2022 r., podjęta w trybie § 12 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki (podział pożytków ze Wspólnoty), „w sprawie przekazania w roku 2022 przez Zarząd Spółki kwoty 400 zł wszystkim członkom Spółki oraz wdowom i wdowcom po członkach Spółki”, zobowiązywała Spółkę do przekazania wymienionej kwoty na rzecz uprawnionych, w dwóch równych transzach: pierwszej przed Świętami Wielkanocnymi do 10 kwietnia 2022 r., drugiej przed Świętami Bożego Narodzenia do 10 grudnia 2022 r. Terminy wyznaczone zarządowi Spółki przez OZCzS na zrealizowanie wymienionego obowiązku upłynęły bezskutecznie. Wspomniany członek Spółki poinformował zarząd, iż w przypadku nieuregulowania wymienionego długu w terminie 7 dni zostaną naliczone odsetki od nieuiszczonej kwoty, a sprawa zostanie skierowana do właściwego organu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 14 grudnia 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ aby otworzyć wersję PDF)
„Spadaj na drzewo”

W odpowiedzi na Wezwanie Sylwester Rzepecki i Tadeusz Adamski napisali, że Spółka żadnych pieniędzy nie zapłaci. Pouczyli członka Spółki, iż upomina się za późno. Według nich te 400 zł dostałby, gdyby podpisał z Sylwestrem Rzepeckim i Tadeuszem Adamskim umowę darowizny. Przypomnijmy, że za sprawy prawne, m.in. takie jak ta, odpowiada mec. Adam Zug. Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że był on konsultowany w sprawie udzielenia tej odpowiedzi członkowi Spółki.

Odpowiedź Sylwestra Rzepeckiego i Tadeusza Adamskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ aby otworzyć wersję PDF)
Sprawa w sądzie

Zgodnie z zapowiedzią, w związku z odmową zapłaty pożytków, członek Spółki skierował sprawę do sądu. W pozwie skierowanym przeciwko Spółce wniósł o „nakazanie pozwanej, aby zapłaciła powodowi łącznie kwotę 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie, od kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych) od dnia 10 kwietnia 2022 r. oraz od kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) od dnia 10 grudnia 2022 r., do dnia zapłaty” oraz “zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu”. W uzasadnieniu powództwa napisał: „Nie budzi wątpliwości fakt podjęcia podczas Ogólnego Zebrania Członków Spółki (ustawowy organ stanowiący) dnia 24 kwietnia 2022 r. uchwały w sprawie przekazania w roku 2022 przez Zarząd Spółki kwoty 400 zł wszystkim członkom Spółki oraz wdowom i wdowcom po członkach Spółki /…/ Jest także bezsporne, iż jako podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały zarząd Spółki wskazał § 12 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki brzmiący następująco: § 12.1. Do zakresu działania Ogólnego Zebrania Członków Spółki należy w szczególności:/…/ 6/ decydowanie, na wniosek zarządu, w sprawie sposobu wykorzystania pożytków osiągniętych ze wspólnoty oraz w sprawie podziału tych pożytków pomiędzy członków wspólnoty”.

Pozew członka Spółki z dnia 27 grudnia 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ aby otworzyć wersję PDF)

Wbrew stanowisku zarządu Spółki, wspieranego przez komisję rewizyjną i radcę prawnego Adama Zuga, sąd nie miał żadnych wątpliwości, że Spółka nie wykonała uchwały OZCzS i nie zapłaciła „pożytków ze Wspólnoty”. Zaledwie kilka dni po otrzymaniu pozwu sąd rozstrzygnął sprawę, wydając na posiedzeniu niejawnym tzw. „Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym”, uwzględniający wszystkie żądania członka Spółki. Spółka, nie mając żadnych argumentów na obronę swojego stanowiska, nie odwołała się od tego orzeczenia. Zapłaciła członkowi Spółki, z którym przegrała, 400 zł z odsetkami oraz zwróciła koszty procesu. Jak już zostało napisane księgowa Spółki Danuta Jakubczyk, odpowiedzialna za przygotowanie przelewów bankowych, przygotowując ten przelew próbowała jeszcze zmanipulować orzeczenie sądowe wpisując zasądzoną kwotę jako „darowiznę”, jednak wobec powstałej z tego powodu groźby postępowania komorniczego, niezwłocznie wycofała się z tej manipulacji.

Nakaz Płatniczy w postępowaniu upominawczym z 30 grudnia 2022 r. (kliknij w dokument powyżej lub TUTAJ aby otworzyć wersję PDF)
Stowarzyszenie pomoże

(w uzyskaniu należnych i niewypłaconych przez Spółkę pieniędzy)

Wprawdzie załączony Nakaz dotyczy tylko osoby, która wniosła pozew, ale zasada, tj. obowiązek zapłaty przez Spółkę pożytków ze Wspólnoty uchwalonych przez OZCzS, dotyczy wszystkich członków Spółki, także tych, którzy otrzymali w zeszłym roku tzw. „darowiznę”. Wszystkich członków Spółki zainteresowanych otrzymaniem należnych im pieniędzy z odsetkami zapraszamy do kontaktu.

Adres email Stowarzyszenia można znaleźć TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *