Kategorie
Członkowie Spółki pytają...

Komisja Rewizyjna Spółki – próba zatajenia czy wyraz niekompetencji?

W myśl paragrafu 16 ust. 1 statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu „Komisja rewizyjna jest organem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Spółki”.  Na zebraniu członków Spółki dnia 1 sierpnia 2021 r. wybrano Komisję Rewizyjną Spółki w osobach: Anna Walczyńska – przewodnicząca, Danuta Nowacka i Grażyna Czerwińska – członkinie.  Kandydatury do komisji zgłosił Sylwester Rzepecki. Pan Rzepecki na założonej i administrowanej przez siebie na Facebooku tajnej grupie o nazwie „Wspólnota  Leśno-Gruntowa w Siewierzu”, w której uczestniczyło zaledwie kilku członków Spółki na ok. 200 uczestników w większości przez niego zaproszonych, domagał się transparentności działania zarządu Spółki. Sam taką formę komunikacji obiecywał na wspomnianej grupie. Postawie takiej nie sprzeciwiał się Tadeusz Adamski – obecnie członek zarządu – także członek tajnej grupy. Wielu uczestników tajnej grupy wprost nawoływało do jawnego działania Spółki widząc w Sylwestrze Rzepeckim orędownika “transparentności i etyki”. Na zebraniach członków Spółki w dniach 19 lipca 2021 r. i 1 sierpnia 2021 r. Sylwester Rzepecki oświadczył, że zarząd Spółki powinien działać przy otwartej kurtynie i udzielać informacji zainteresowanym, w szczególności jawna powinna być kwota wypłacana przewodniczącemu. Zadeklarował, że tak będzie działał nowy zarząd.

W Regulaminie naszego Stowarzyszenia, zatwierdzonym przez starostę, w paragrafie 7 ust. 4 wskazano jeden z celów zobowiązujący zarząd Stowarzyszenia do „Występowania do organów Spółki i innych podmiotów z wnioskami o udzielenie informacji dotyczących funkcjonowania Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu.” Kiedy Stowarzyszenie tworzyło swoje kanały komunikacyjne przyświecała mu m.in. idea pomocy nowemu zarządowi w przekazywaniu informacji członkom Spółki o tym, co dzieje się w Spółce. Członkowie Stowarzyszenia, a także osoby spoza Stowarzyszenia są żywo zainteresowane działaniem Spółki kierowanej przez zarząd w składzie: Tadeusz Adamski, Sylwester Rzepecki, Marek Pyrzyk, Jacek Nawrot i Ryszard Nowak.

Aby uzyskać informacje z samego źródła, Stowarzyszenie zwróciło się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanych sprawach (KLIKNIJ w dokument poniżej aby otworzyć go w wersji PDF):

Pismo Stowarzyszenia skierowane do Komisji Rewizyjnej z 03.09.2021 (kliknij TUTAJ lub w obrazek powyżej żeby otworzyć plik PDF z pismem)

To zupełnie normalna forma komunikacji Członków Spółki z organami Spółki. Komisja powinna mieć wiedzę o najważniejszych sprawach Spółki, aby mieć pewność, że interesy Członków są właściwie chronione. Zapytaliśmy na przykład, jak przebiega rozwożenie drewna dla członków, czym zajmuje się zarząd na posiedzeniach i czy uczestniczy w nich przedstawiciel Komisji Rewizyjnej? Czy Komisja Rewizyjna przeprowadziła lustrację lasów i czy został opracowany plan ratowania lasów po letnich wichurach? Czy kontynuowane są sprawy ważne dla Spółki, jak wynagradzany jest przewodniczący Sylwester Rzepecki, który jest rencistą? Dotarła do nas informacja, że Spółka narusza przepisy RODO, co grozi dużymi karami, w związku z czym poprosiliśmy o kontrolę w tym zakresie.

Liczyliśmy na rzeczową odpowiedź, mając na uwadze złożone deklaracje. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poprzednio kilkakrotnie pytała Spółkę o różne sprawy, zawsze otrzymywała obszerne i wyczerpujące odpowiedzi. Tymczasem Panie z Komisji Rewizyjnej przysłały pismo, które nie odpowiada na żadne z zadanych pytań:

Pismo Komisji Rewizyjnej otrzymane 15.09.2021 (kliknij TUTAJ lub w obrazek powyżej żeby otworzyć plik PDF z pismem)

Pismo zawiera oczywiste stwierdzenie, iż Komisja Rewizyjna nie jest organem reprezentującym Spółkę na zewnątrz, czyli że Panie z Komisji rewizyjnej nie są np. uprawnione do podpisywania umów. Poradziły Stowarzyszeniu, aby pytania o kontrolę zarządu kierować do samego zarządu, który – jak się domyślamy – miałby sam siebie kontrolować. Takie podejście zaprzecza istocie istnienia Komisji Rewizyjnej. Pozostawiamy Czytelnikom ocenę poziomu merytorycznego treści przesłanego dokumentu ignorującego zadane pytania. Przedstawione pismo Komisji Rewizyjnej budzi wątpliwości co do zrozumienia przez Komisję Rewizyjną powierzonych jej zadań kontroli zarządu, co miało gwarantować poprawną pracę tego zarządu. Warto tu także zaznaczyć, że za poprzedniego zarządu oraz komisji rewizyjnej, nigdy żadne zapytanie nie pozostało bez merytorycznej odpowiedzi.

Do odpowiedzi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie odniosło się w piśmie z dnia 17 września 2021 r., prosząc ponownie – niestety bezskutecznie – o odpowiedzi na zadane pytania. Stowarzyszenie wyjaśniło także Komisji Rewizyjnej, na czym polega jej błąd w rozumieniu reprezentacji Spółki (KLIKNIJ w dokument poniżej aby otworzyć go w wersji PDF):

Odpowiedź Stowarzyszenia z dnia 17.09.2021 (kliknij TUTAJ lub w obrazek powyżej żeby otworzyć plik PDF z pismem)

Spraw wymagających wyjaśnienia jest coraz więcej, a odpowiedzi ze strony Komisji Rewizyjnej i Zarządu brak. Namawiamy także osoby, które domagały się jasnej informacji na tajnej facebookowej grupie Pana Rzepeckiego do zadawania pytań zarządowi. Przedłużający się brak odpowiedzi ze strony Komisji Rewizyjnej jest potwierdzeniem, że Komisja Rewizyjna kierowana przez Annę Walczyńską ma coś do ukrycia, bądź boi się kontrolować zarząd albo nie posiada umiejętności do przeprowadzenia kontroli, a to może źle wróżyć interesom wszystkich członków. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że taka Komisja Rewizyjna może także stanowić zagrożenie dla przyszłości Spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *