Kategorie
Darowizny Spółki dla Siewierza

Czy burmistrz Zdzisław Banaś wprowadził radnych w błąd?

Dnia 29 listopada 2021 r. Gmina Siewierz umieściła w swoim Biuletynie Informacji Publicznej Protokół Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z dnia 28 października 2021 r. Posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Ostatnia część protokołu odnosi się do złożonego do Rady Miejskiej w Siewierzu przez Stowarzyszenie wniosku w sprawie wielomilionowej darowizny Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu dla Gminy Siewierz. Treść protokołu zawiera m.in. relację z wypowiedzi burmistrza Zdzisława Banasia, która to wypowiedź – w naszej ocenie – wprowadza radnych i uczestników spotkania w błąd. W dzisiejszym artykule komentujemy treść wspomnianego protokołu.

Krótkie przypomnienie wydarzeń z ostatnich miesięcy:

  • 11 października 2021 r. pięć niezależnych podmiotów społecznych złożyło w Urzędzie Gminy Apel do burmistrza Zdzisława Banasia o przyjęcie darowizny gruntów pod Urzędem, Domem Kultury i starym Przedszkolem od Spółki Leśno-Gruntowej w Siewierzu, której to członkowie na przestrzeni kilkudziesięciu lat, na prośbę burmistrza Siewierza już trzykrotnie podjęli uchwałę o podarowaniu tych gruntów Gminie. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Od informatora w Urzędzie dowiedzieliśmy się, że dokument spotkał się z niechęcią pana burmistrza. Pan burmistrz, pomimo upływu terminu na udzielenie odpowiedzi, nie ustosunkował się do Apelu.
  • W związku z brakiem odpowiedzi na Apel skierowany do pana burmistrza, dnia 27 października 2021 r. poprosiliśmy radnych Rady Miejskiej w Siewierzu o udzielenie w trakcie najbliższej sesji Rady wsparcia burmistrzowi Siewierza w przyjęciu na rzecz Gminy wymienionych nieruchomości lub ewentualnie ustalenie przyczyn niechęci burmistrza do darmowego powiększenia majątku Gminy Siewierz (pisaliśmy o tym TUTAJ).
  • Rada Miasta, jako adresat wniosku, nie odpowiedziała. Odpowiedzi udzieliła natomiast Pani Barbara Bochenek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu. Niestety jej pismo zawierało wiele nieprawdziwych stwierdzeń, wprowadzało w błąd, a nawet zawierało sprzeczności logiczne, co komentowaliśmy TUTAJ.

W piśmie Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej znajduje się informacja, że “przedmiotowa sprawa została omówiona podczas posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 28 października 2021 r. Radni Rady Miejskiej w Siewierzu obecni na tymże posiedzeniu jednoznacznie poparli działania i stanowisko Gminy Siewierz w pełni je akceptując”. Stowarzyszenie, będąc zainteresowane przebiegiem obrad wspomnianych komisji problemowych, wystąpiło do Rady Miejskiej o udzielenie informacji o treści protokołu ze wspólnych obrad komisji i ich uczestnikach w trybie dostępu do informacji publicznej. Oto pismo, które Stowarzyszenie wysłało do Rady dnia 17 listopada 2021 r.:

Wniosek Stowarzyszenia o udostępnienie informacji publicznej z 17 listopada 2021 r. (kliknij TUTAJ lub w miniaturkę powyżej, aby otworzyć pełną wersję PDF)

Dnia 28 listopada 2021 r. otrzymaliśmy od Rady Miejskiej odpowiedź wraz z listą radnych biorących udział w obradach komisji problemowych 28 października 2021 r. oraz informację o tym, gdzie protokół został udostępniony (protokół został umieszczony 29 listopada 2021 r. w BIP na stronach bip.siewierz.pl – TUTAJ).

Protokół z obrad komisji problematycznych z 28 października 2021 r. (kliknij TUTAJ lub w miniaturkę powyżej, aby otworzyć pełną wersję PDF)

Z protokołu dowiadujemy się, że już na początku tej części obrad komisji, która dotyczyła nieprzyjęcia przez pana burmistrza darowizny, pani Przewodnicząca wprowadziła uczestników spotkania w błąd:

Tymczasem nie toczy się żadne postępowanie dotyczące przyjęcia darowizny, ani nawet próby przyjęcia darowizny przez burmistrza Zdzisława Banasia. Warto w tym miejscu przypomnieć po raz kolejny, że pan burmistrz, zamiast przyjąć darowiznę nieobciążoną żadnymi podatkami, w ciągu kilkunastu dni, przy niewielkich kosztach notarialnych, już od ponad 10 lat brnie w narrację, że nabycie tych gruntów jest możliwe wyłącznie wbrew woli członków Spółki, w drodze stwierdzenia zasiedzenia. Już w roku 2011 pan burmistrz złożył w Sądzie Rejonowym w Zawierciu wniosek o zasiedzenie Urzędu i od tego czasu trwonione są pieniądze podatników (sprawy sądowe i prawnicy kosztują). Pani Przewodnicząca stwierdziła, że należy “dokończyć bieg” tych postępowań, zapominając, że to Sądy zdecydują o losie wniosków pana burmistrza. Członkowie Spółki (a także członkowie naszego Stowarzyszenia) wskazują, że dotychczas wszystkie wnioski pana burmistrza były wadliwe. Warunkiem stwierdzenia zasiedzenia jest tzw. “samoistne posiadanie” nieruchomości przez co najmniej 30 lat w złej wierze, z którą tu mamy do czynienia. W przypadku gruntów zabudowanych Urzędem, Domem Kultury oraz starym Przedszkolem ten warunek nie jest spełniony, ponieważ m.in. istnieją umowy użyczenia i dzierżawy wykluczające samoistne posiadanie przez Gminę tych gruntów. Wycofanie wniosków z sądu i przyjęcie darowizny, to najlepsze wyjście dla Gminy w tej sytuacji. Można też wskazane czynności wykonać w odwrotnej kolejności, najpierw pójść do notariusza, a następnie wycofać wnioski.

W czasie obrad komisji głos zabrał także burmistrz Zdzisław Banaś, którego wypowiedź protokolant zapisał następująco:

Pan burmistrz w istocie wykluczył więc możliwość przyjęcia od Spółki nieruchomości w formie darowizny. Podważył zatem skutecznie własne wizje przyszłych inwestycji, które to miałyby mieć miejsce na terenach Spółki. Powstaje bowiem pytanie: jak Gmina miałaby uzyskać te tereny? Jeżeli według pana burmistrza Gmina nie może przyjąć od Spółki nieruchomości w darowiźnie, to oznacza, że jego wizje przyszłych inwestycji na tych gruntach mają charakter wyłącznie populistyczny i propagandowy. Czy zatem świadomie wprowadza w błąd, czy sam jest wprowadzany w błąd? Mieszkańcom należy się wyjaśnienie. Druga sprzeczność w jego wypowiedzi zasadza się na twierdzeniu o rzekomej dobrej współpracy z nowym Zarządem Spółki. Zarząd Spółki jest zobowiązany przez członków Spółki do wykonania uchwały darowizny gruntów pod Urzędem, Domem Kultury i starym Przedszkolem i z tego będzie rozliczony. Dobra współpraca winna skutkować szybkim przeprowadzeniem notarialnego aktu darowizny. Tymczasem statutowe obowiązki zarządu Spółki są sprzeczne z celem burmistrza. Z pewnością nie stanowi dobrej współpracy, niedozwolone w świetle prawa, pozasądowe ustalanie treści rozstrzygnięcia i zatajanie przed sądem prawdy uniemożliwiającej zasiedzenie.

Niezgodny z prawem proceder znalazł potwierdzenie w wypowiedzi pani Renisławy Sułkowskiej:

Sylwester Rzepecki – nowy przewodniczący zarządu – będąc poprzednio członkiem zarządu, głosował za sprzeciwieniem się zasiedzeniu działek przez Gminę. Jeszcze kilka miesięcy temu publicznie na Facebooku informował o istnieniu umów uniemożliwiających zasiedzenie nieruchomości Spółki, informował także, że Gmina jest jedynie “administratorem” tych nieruchomości, co także uniemożliwia zasiedzenie, bowiem żaden administrator nie jest samoistnym posiadaczem. Pozostaje pytanie, kto lub co zmusiło Sylwestra Rzepeckiego do zmiany zdania o 180 stopni w kontaktach z panem burmistrzem?

W analizowanym Protokole ujawnione zostało to, co nowy zarząd Spółki ukrywał od kilku miesięcy. Nie odpowiedział i nadal nie odpowiada członkom Spółki na pytanie o pozasądowe uzgodnienie z burmistrzem i o kroki podjęte w celu wykonania uchwały OZCzS (pytania poniżej).

Pismo skierowane do Zarządu Spółki dnia 25 października 2021 r. (kliknij TUTAJ lub w miniaturę powyżej, aby otworzyć pełną wersję PDF)

Dziwi także postawa radnych uczestniczących w spotkaniu, którzy poparli działania i stanowisko reprezentowane przez pana burmistrza:

Oznacza to, że obecni na spotkaniu radni albo poddają się wprowadzającej w błąd narracji pana burmistrza, albo boją się mu sprzeciwić. Oznacza to także, że popierają wydawanie pieniędzy podatników na trwające już dekadę procesy sądowe wszczynane z wniosków pana burmistrza, zamiast skłonić go do przyjęcia darowizn i zakończenia spraw w sądzie. Rolą radnych jest kontrola działań burmistrza. Czy wywiązują się z tej roli? Czy zadają sobie chociaż pytanie (z pewnością nie zadają go burmistrzowi), w jaki sposób pan burmistrz chce zrealizować jakiekolwiek inwestycje w Siewierzu na terenach Spółki, jeżeli nie może przyjąć od niej darowizny?

W trakcie posiedzenia komisji wypowiedział się jeden radny – Henryk Nowak, były członek zarządu Spółki, który z dużą pewnością siebie stwierdził, iż “negatywnie ocenia skład orzekający”, odnosząc się do czynności sędziowskich na rozprawie w sprawie Domu Kultury, która odbyła się 19 października 2021 r.

Radny Nowak wszedł do Rady z komitetu wyborczego opozycyjnego w stosunku do burmistrza Zdzisława Banasia, i następnego dnia, po wyborze na radnego, swój komitet wyborczy porzucił. Będąc w zarządzie Spółki, krytycznie oceniał wniosek burmistrza o zasiedzenie Urzędu, a nawet udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Adamowi Zug w celu wniesienia sprzeciwu wobec tego wniosku. Teraz jest osobą, na której burmistrz może polegać niemal w każdym głosowaniu. Swoją wypowiedzią potwierdził, iż jest gorącym zwolennikiem pozasądowego – w istocie nielegalnego – ustalania między uczestnikami postępowania treści rozstrzygnięcia w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia. W postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, Sąd ocenia wyłącznie wystąpienie lub brak istnienia przesłanek zasiedzenia.

Wprowadzanie w błąd trwa

Dnia 2 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie otrzymało kolejne pismo Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Bochenek:

Pismo Przewodniczącej Rady z 30 listopada 2021 r. (kliknij TUTAJ lub w miniaturę powyżej aby otworzyć wersję PDF)

Pani Przewodnicząca, wbrew postanowieniom ustawy o samorządzie gminnym i stanowi faktycznemu nadal nie odróżnia stanowiska komisji problemowych od stanowiska Rady Miejskiej:

Stowarzyszenie ubolewa, że Pani Przewodnicząca, udzielając odpowiedzi, nie korzysta z porad prawników zatrudnionych w Urzędzie. Redagując pismo nie dostrzegła, że w myśl art. 11 a ust. 1, pkt 1, ustawy o samorządzie gminnym (dalej: ustawa), to rada gminy jest jednym z dwóch organów gminy reprezentujących Gminę. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy rada gminy jest organem kontrolnym i stanowiącym. Z kolei w myśl art. 18 ust. 1 do jej kompetencji należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Nie budzi żadnych wątpliwości, że rada gminy wyraża swoje stanowisko wyłącznie podczas prawidłowo zwołanej sesji rady. Znajduje to potwierdzenie w brzmieniu art. 20 ust. 1 ustawy: „Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego…”. Pani Przewodnicząca przeoczyła, że nie ma podstaw prawnych do utożsamiania opinii niektórych komisji problemowych ze stanowiskiem Rady Miejskiej.

Pismo Stowarzyszenia do Rady Miejskiej z 6 grudnia 2021 r. (kliknij TUTAJ lub w miniaturę powyżej, aby otworzyć pełnąwersję PDF)

W piśmie Stowarzyszenia z dnia 6 grudnia 2021 r. przypomniane zostały pytania, które czekają na odpowiedź Rady:

  • “jaka jest opinia Rady Miejskiej w Siewierzu odnośnie informacji Pani Przewodniczącej, w istocie wprowadzającej w błąd, w sprawie rzekomego braku możliwości przyjęcia przez burmistrza darowizn nieruchomości zabudowanych Urzędem, Domem Kultury oraz starym Przedszkolem? Informacja przekazana przez Panią Przewodniczącą jest sprzeczna z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt V CSK 309/16, z udziałem Spółki, znanego Pani Przewodniczącej. Sąd Najwyższy stwierdził, że Spółka może dokonać darowizny (sprzedać) nieruchomość w oparciu o wypis z ewidencji gruntów. Spółka w roku 2013, na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki dokonała sprzedaży gruntu i prawa własności zostały przeniesione na podstawie wypisu z ewidencji gruntów. Po w/w postanowieniu Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Częstochowie założył dla sprzedanej działki księgę wieczystą. Dlaczego więc burmistrz nie przyjmuje przyznanej darowizny wykorzystując tę samą ścieżkę prawną?”
  • “jaka jest opinia Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie wzajemnie sprzecznych oświadczeń Pana burmistrza, który z jednej strony wnioskuje, aby Spółka przekazała mu w darowiźnie bliżej nieokreślone tereny inwestycyjne, równocześnie twierdząc, że nie ma możliwości przyjęcia darowizny nieruchomości od Spółki? Tę oczywistą sprzeczność, nie dostrzeżoną przez Panią Przewodniczącą, potwierdza wypowiedź pana burmistrza odnotowana w Protokole Nr 8/2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z dn. 28 października 2021 r., gdzie napisano: “Następnie burmistrz pokrótce przedstawił toczące się w przeszłości oraz obecnie postępowania sądowe w przedmiocie przejęcia działek stwierdzając, iż rozpoczęty tok postępowania jest jedynym obecnie możliwym do szybkiego i prawidłowego sfinalizowania celu.”

W związku z wątpliwościami odnośnie przebiegu posiedzenia komisji problemowych Rady dnia 25 listopada 2021 r. Stowarzyszenie ponownie poprosiło, w trybie dostępu do informacji publicznej, o protokół wraz z listą obecności z tego posiedzenia. Będziemy informować o rozwoju sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *